Co hledáš?

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BISSELL

DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Toto právní upozornění platí pro celý obsah webových stránek BISSELL na doméně www.bissell.eu (dále jen „webové stránky“ nebo „webové stránky BISSELL“) a pro veškerou e-mailovou korespondenci mezi společností BISSELL a Vámi. Před použitím webových stránek BISSELL si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky. Užívání webových stránek BISSELL svědčí o tom, že tyto podmínky přijímáte. Nepřijímáte-li tyto podmínky, nepoužívejte prosím webové stránky BISSELL. Toto upozornění vydala společnost BISSELL International Trading Company B.V. („BISSELL“).

 

Úvod

1. Prohlížením, popř. používáním webových stránek BISSELL souhlasíte s plným zněním následujících ustanovení. Pokud neakceptujete plné znění tohoto právního upozornění, opusťte prosím okamžitě webové stránky BISSELL.

2. „BISSELL“ a všechny další produkty nebo služby pod názvem BISSELL zmiňované na webových stránkách BISSELL jsou obchodními značkami společnosti BISSELL Limited.

3. Společnost BISSELL, její pobočky, nezávislí poskytovatelé obsahu a třetí strany poskytují obsah (informace, komunikace, obrázky, popř. zvuky obsažené nebo dostupné na webových stránkách BISSELL). Obsah webových stránek BISSELL je chráněn autorským právem ©BISSELL International Trading Company B.V. nebo jejích poboček, nezávislých poskytovatelů obsahu nebo třetích stran. Všechna práva vyhrazena. Obsah webových stránek BISSELL nelze reprodukovat, modifikovat, přenášet, distribuovat, opakovaně vydávat, stahovat, odesílat nebo vysílat jakoukoliv formou či jakýmikoliv prostředky včetně mimo jiné elektronických, fotografických nebo záznamových bez předchozího písemného souhlasu společnosti BISSELL. Souhlasíte, že materiál a obsah umístěný na webových stránkách BISSELL nebo jimi zajišťovaný je pro Vaši osobní potřebu a nemůže být použit pro komerční účely nebo komerčně distribuován.

4. Na webové stránky BISSEL budete moci vstoupit bezplatně, bez registrace Vašich údajů u společnosti BISSELL.

5. V určitých případech BISSELL možná nebude moci zajistit zboží nebo realizovat některý ze svých dalších smluvních závazků kvůli skutečnosti, která bude mimo přiměřenou kontrolu společnosti BISSELL. Může to být válka, teroristický čin, velká poptávka po zboží, nedostatek pohonných hmot nebo energie, požár, povodeň, nepříznivé počasí, další přírodní pohromy, porucha zařízení nebo nehoda nezaviněná společností BISSELL. Pokud k tomu dojde, společnost BISSELL bude zproštěna odpovědnosti za jakékoliv nedostatky v zajišťování zboží po celou dobu trvání této události. BISSELL se pokusí obnovit dodávku zboží co nejdříve po odeznění těchto událostí.

6. Kromě práv, která jsou uvedena v těchto všeobecných obchodních podmínkách a která BISSELL nevylučuje, můžete mít ještě další práva garantovaná zákonem. Tyto všeobecné obchodní podmínky nikterak neomezují tato další práva garantovaná zákonem. Přejete-li si získat další informace o svých právech, měli byste navázat komunikaci s místní občanskou poradnu nebo úřad pro dohled nad dodržování obchodních norem.

7. BISSELL může kdykoliv revidovat toto právní upozornění aktualizací tohoto vydání. Doporučujeme Vám, abyste čas od času zkontrolovali webové stránky BISSELL a přečetli si aktuální znění právního upozornění, protože je pro Vás závazné. Určitá ustanovení tohoto právního upozornění mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními doložkami nebo ustanoveními umístěnými na některých stránkách webu BISSELL.

8. Všeobecné obchodní podmínky zobrazované při realizaci objednávky budou platit u všech objednávek a nákupů na webových stránkách BISSELL.

9. Abyste mohli realizovat objednávku nebo nákup prostřednictvím webových stránek, musí Vám být více než osmnáct let.

Tyto všeobecné obchodní podmínky neovlivňují Vaše zákonná práva.

 

Přístup ke službám

10. I když bude BISSELL vynakládat přiměřené úsilí k udržování webových stránek BISSELL v plně funkčním stavu, neponese odpovědnost za nedostupnost webových stránek BISSELL z jakéhokoli důvodu a v kterémkoliv čase nebo období. BISSELL neodpovídá za důsledky závad vyskytujících se na webových stránkách BISSELL.

11. BISSELL nebude ručit za žádnou ztrátu, dluh, škodu nebo náklady vzniklé z jakéhokoliv důvodu, celkově nebo částečně, přímo nebo nepřímo, v důsledku používání takových informací návštěvníkem nebo jinou osobou nebo spoléhání se na ně.

12. BISSELL nepřebírá žádnou odpovědnost za nepřesnosti nebo omyly na webových stránkách BISSELL ani za žádné jiné informace získané přímo či nepřímo z webových stránek BISSELL.

13. I když se BISSELL snaží zajistit správnost informací na webových stránkách BISSELL, neručí za přesnost a úplnost materiálů na webových stránkách BISSELL.

14. BISSELL může pozastavit nebo pozměnit všechny služby nebo část služeb nabízených na webových stránkách BISSELL, a to z jakéhokoliv důvodu, kdykoliv a z vlastního rozhodnutí.

15. BISSELL si vyhrazuje právo provádět kdykoliv a bez předchozího upozornění na změny a úpravy webových stránek BISSELL.

16. BISSELL nebude zodpovídat za žádné telefonické ani jiné náklady, které mohou být spojovány s webovými stránkami BISSELL.

17. Jestliže Váš počítač nepodporuje relevantní technologii včetně mimo jiné šifrování, nebudete možná moci využívat určité služby nebo mít přístup k určitým informacím na webových stránkách BISSELL.

 

Licence

18. Máte svolení tisknout a stahovat části webových stránek BISSELL pro vlastní potřebu za následujících podmínek:

 • žádná část webových stránek BISSELL nemůže být bez písemného povolení společnosti BISSELL kopírována ani ukládána na žádné jiné webové stránky ani zahrnuta do žádného veřejného či soukromého vyhledávacího systému nebo služby;
 • žádné dokumenty ani s nimi spojená grafika na webových stránkách BISSELL nebude žádným způsobem upravována;
 • žádná grafika na webových stránkách BISSELL nebude použita bez průvodního textu;
 • oznámení o autorských právech a obchodní značce BISSELLu a oznámení o tomto povolení bude uvedeno na všech kopiích.

19. Nebude-li uvedeno jinak, autorská práva a další práva k duševnímu vlastnictví všech materiálů umístěných na webových stránkách BISSELL (včetně mimo jiné fotografií a grafických zobrazení) vlastní BISSELL nebo poskytovatelé licence. Pro účely tohoto právního upozornění je zakázáno jakékoliv jiné použití výňatků z webových stránek BISSELL, než jak je uvedeno ve výše uvedeném odstavci. Pokud porušíte kterékoliv z ustanovení tohoto právního upozornění, Vaše povolení používat webové stránky BISSELL bude automaticky zrušeno a Vy budete muset okamžitě zlikvidovat stažené nebo vytisknuté výňatky z webových stránek BISSELL.

20. Bez předchozího písemného svolení společnosti BISSELL nemůžete zobrazovat žádný materiál obsažený na webových stránkách BISSELL na žádném jiném serveru. Jakékoliv neoprávněné použití obsahu webových stránek BISSELL, a to buďto pod touto klauzulí nebo pod výše uvedenou klauzulí 11, může být považováno za porušení autorských práv, práv obchodní značky nebo zákonů Anglie a Walesu.

 

Odkazy na další webové stránky

21. Služby jsou dostupné prostřednictvím celosvětové internetové sítě, která je nezávislá na webových stránkách BISSELL a společnosti BISSELL. Celosvětovou internetovou síť, která je předmětem všech platných národních a mezinárodních zákonů a nařízení, používáte výhradně na vlastní riziko. BISSELL neodpovídá za žádné informace ani služby, které získáte na celosvětové internetové síti.

22. Jakékoliv odkazy na webové stránky třetích stran na webových stránkách BISSELL jsou zde umístěny pro Vaši potřebu a pohodlí. Použijete-li tyto odkazy, opustíte webové stránky BISSELL.

 

Odkazy z dalších webových stránek

23. Pokud chcete přejít na webové stránky BISSELL, můžete tak učinit pouze tím způsobem, že se připojíte k domovským stránkám webových stránek BISSELL (ne tím, že je budete kopírovat) a splníte následující podmínky:

 • neodstraníte, nezkreslíte nebo jinak nepozměníte velikost ani vzhled loga společnosti BISSELL;
 • nevytvoříte kolem webových stránek BISSELL rám, jiný webový prohlížeč ani přeshraniční prostředí;
 • nebudete žádným způsobem naznačovat, že BISSELL podporuje nějaké jiné produkty nebo služby než své vlastní;
 • nebudete překrucovat svůj vztah se společností BISSELL ani uvádět žádné jiné falešné informace;
 • nebudete jinak používat obchodní značky zobrazované na webových stránkách BISSELL, aniž byste měli výslovné písemné povolení od společnosti BISSELL;
 • nebudete se přihlašovat ze stránky, která není Vaše;
 • obsah Vašich webových stránek nebude nevkusný, urážlivý, útočný ani kontroverzní, nebude porušovat žádná práva duševního vlastnictví nebo jiná práva kterékoliv další osoby ani nebude jinak v rozporu se všemi platnými zákony a regulacemi.

24. BISSELL si výslovně vyhrazuje právo zrušit právo udělené v paragrafu 23.

25. Pokud porušíte paragraf 23, musíte nahradit všechny ztráty nebo škody, které tím utrpí BISSELL nebo některá z přidružených společností.

 

Návštěvník, materiál a chování

26. Souhlasíte, že žádným způsobem nezapříčiníte a ani záměrně nedovolíte druhým zapříčinit žádné potíže, překážky či nesnáze, BISSELLu ani nikomu z jeho zákazníků nebo uživatelů webových stránek BISSELL. Souhlasíte, že nebudete používat webové stránky BISSELL k šíření žádného materiálu, na který jste nezískali všechny potřebné licence, popř. souhlasy nebo který je technicky škodlivý. Souhlasíte rovněž, že nebudete šířit žádný pomlouvačný, útočný nebo obscénní nebo výhružný materiál, který by mohl podle soudu BISSELLu způsobit potíže, nepříjemnosti či překážky společnosti BISSELL nebo dalším, nebo který by byl ilegální. Nebudete používat webové stránky BISSELL tak, abyste způsobili narušení, poškození, snížení účinnosti nebo jakékoliv omezení webových stránek BISSELL.

27. Přiměřeně odškodníte BISSELL za všechny ztráty, závazky, náklady a výlohy, které jsme utrpěli nebo nám byly způsobeny, za všechny škody, jež utrpíme v důsledku jakéhokoliv soudního rozsudku příslušné jurisdikce a za všechna vypořádání, která BISSELL vyplatí v důsledku dohody o vyrovnání, kterou BISSELL odsouhlasí v souvislosti s jakýmkoliv porušením paragrafu 26 z Vaší strany i bez jakékoliv stížnosti třetí strany.

28. Jakékoliv informace kromě osobně identifikovatelných informací, které spadají pod Zásady ochrany soukromí, jakýkoliv materiál, který přenesete nebo zveřejníte na webové stránky BISSELL, budou považovány za nedůvěrné a nechráněné. BISSELL nemá žádné závazky ve vztahu k těmto materiálům. BISSELL a jím ustanovené osoby mohou kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, začleňovat a jinak použít tento materiál i všechny údaje, obrázky, zvuky a další obsah pro jakékoliv komerční i nekomerční účely.

29. V některých částech webových stránek BISSELL můžete být požádáni o osobní informace, které umožní BISSELLu využít Vámi poskytnuté informace k tomu, abyste byli po své návštěvě webových stránek BISSELL informováni o nejnovějších produktech a službách. Vaše osobní informace budou využity v souladu se Zásadami ochrany soukromím online společnosti BISSELL (www.bissell.eu/privacy-policy).be ve spojení s revidovanými Podmínkami. Budete-li mít jakékoli dotazy, můžete nám je zaslat e-mailem na adresu [email protected].

30. BISSELL bude plně spolupracovat se všemi orgány činnými v trestním řízení nebo jednat na požadavek nebo nařízení soudu, aby BISSELL odhalil identitu nebo zjistil kohokoliv, kdo porušil paragrafované znění.

 

Omezení odpovědnosti

31. Společnost BISSELL bude odpovídat za smrt nebo osobní úraz v důsledku svého zanedbání nebo záměrné lži, kdy Vás tato lež společnosti BISSELL přesvědčila k navázání smluvního vztahu se společností BISSELL.

32. ZAMĚŘTE SVOU POZORNOST ZEJMÉNA NA ODSTAVCE 32a, 32b A 32c.

a. BISSELL neodpovídá za žádnou ztrátu (s výjimkou ztrát utrpěných podle výše uvedeného odstavce 31), která nebyla přiměřeně předvídatelná v době navázání smluvního vztahu se společností BISSELL (ať už byla či nebyla způsobena nedbalostí společnosti BISSELL).

b. Ve věci odpovědnosti neuvedené ve výše uvedeném odstavci 31 BISSELL neodpovídá za žádnou ztrátu, která nemohla být předvídána, ani za ztrátu jakékoliv Vaší příležitosti (včetně příležitosti pro Vás nebo pro někoho jiného vydělat, uložit nebo použít peníze).

c. Pro veškerou odpovědnost společnosti BISSELL nepokrytou výše uvedeným odstavcem 31 souhlasíte s tím, že BISSELL má vůči Vám finanční odpovědnost v maximální výši ceny zboží, i když Vaše skutečně utrpěná ztráta bude vyšší.

d. Cena zboží byla vypočtena na základě toho, že BISSELL vyloučí nebo omezí svou odpovědnost v souladu s ustanoveními smlouvy. Pokud chcete, aby BISSELL převzal větší odpovědnost, dejte nám to prosím najevo a BISSELL Vám upraví cenu.

 

Vyloučení odpovědnosti

33. Materiál na webových stránkách BISSELL je poskytován „jak stojí a leží“, bez jakýchkoliv podmínek, záruk nebo dalších ustanovení jakéhokoliv druhu. Proto Vám společnost BISSELL dává v maximálním zákonném rozsahu k dispozici webové stránky BISSELL na základě vyloučení všech námitek, záruk, podmínek a dalších ustanovení (včetně mimo jiné podmínek práva na uspokojivou kvalitu, vhodnosti k použití a aplikace přiměřené péče a odbornosti), které by mohly mít díky tomuto právnímu upozornění účinnost ve vztahu k webovým stránkám BISSELL.

34. BISSELL si vyhrazuje právo měnit čas od času podmínky této smlouvy a tyto změny nabudou účinnosti bezprostředně po umístění změněného Právního upozornění na webové stránky BISSELL. Když budete používat webové stránky BISSELL i nadále, bude to považováno za Váš souhlas s touto změnou.

 

Odpovědnost

35. Souhlasíte, že až do nejširšího rozsahu povoleného zákonem nebude společnost BISSELL odpovídat Vám ani třetí straně za žádnou nepřímou, zvláštní, represivní nebo následnou ztrátu či škodu, za žádnou ztrátu příjmu, zisku, důvěry, dat, smluv, peněz, ani za ztráty nebo škody vzniklé přímo nebo v souvislosti s přerušením provozu, ať už v důsledku přečinu (včetně mimo jiné nedbalostního), smlouvy nebo v jiné spojitosti s webovými stránkami BISSELL a jakýmkoliv způsobem jejich použití, v důsledku využívání nebo nemožnosti využívání webových stránek BISSELL, jakýchkoliv webových stránek s odkazem na webové stránky BISSELL nebo materiálu na těchto webových stránkách.

 

Rozhodné právo

36. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky podléhají anglickému právu a anglický soud má výlučnou soudní pravomoc při řešení jakýchkoliv sporů vyplývajících ze smlouvy.

37. Následující informace jsou vyžadovány Směrnicí (EU) o elektronickém obchodu z roku 2002. Webové stránky BISSELL jsou vlastněny a provozovány společností BISSELL International Trading Company B.V. (registrovanou v Nizozemsku, Registrační číslo 53752139) na obchodní adrese Willem Fenengastraat 14, Amsterdam 1053DT

Sdílejte tento tip